Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) jsou podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“), a vztahují se na smluvní vztahy vznikající dodávkách zboží mezi:

-       Prodávajícím: společností MAMA Marketing, s. r. o., se sídlem Smetanova 17, 602 00 Brno, IČ 60701048, DIČ CZ60701048, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14663 a

-       Kupujícím zboží v nabídce prodávajícího.

Je-li mezi stranami uzavřena kupní smlouva, je předmětem smluvního vztahu závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu sjednané zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a tomu odpovídající závazek kupujícího dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Tyto VOP jsou závazné pro kupujícího a prodávajícího a tvoří nedílnou součást příslušné smlouvy či objednávky.

Veškeré odchylky od VOP musí být písemně dohodnuty v příslušné smlouvě či objednávce. Ustanovení příslušné smlouvy či objednávky mají přednost před VOP. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v příslušné smlouvě či objednávce nebo ve VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Tyto VOP mají přednost před jakýmikoliv obchodními podmínkami vypracovanými ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 3 občanského zákoníku odbornými nebo zájmovými organizacemi.

 

2. Objednávka

Kupující může objednávku učinit přímo v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky na kontaktním čísle prodávajícího. Kupující obdrží potvrzení své objednávky e-mailem. Kupní smlouva je uzavřena až potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

Tyto VOP platí za přijaté nejpozději v okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující potvrzuje souhlas s kompletním zněním těchto VOP.

Je-li to určitého zboží uvedeno, je třeba objednat určité minimální množství zboží.

Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění minimálního věku 18 let, a to s ohledem na charakter prodávaného zboží – alkoholických nápojů. Kupující musí být osobou starší 18 let. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Prodávající je dále oprávněn potvrzenou objednávku zrušit i jiných důležitých důvodů, zejména pokud je zboží vyprodáno, prodávající bude mít pochybnosti o skutečné identitě kupujícího, prodávající nebude schopen doručit zboží v daném termínu, u zboží bude z technických důvodů uvedena nesprávná cena a v případě, kdy se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží.

Nebude-li k dispozici pouze část objednaného zboží, je prodávající oprávněn dle svého uvážení dodat kupujícímu tu část zboží, kterou má k dispozici. V takovém případě je kupující povinen uhradit kupní cenu pouze za skutečně dodané zboží.

 

 

3. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny kdykoli bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky.

Všechny ceny uvedené na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH i bez DPH. Konečná cena je cena s DPH.

 

4. Způsob platby

Kupující z České republiky mohou zboží platit těmito způsoby:

- Dobírkou – zboží je zasláno na dobírku a kupující jej platí při převzetí v hotovosti.

- Platba předem na bankovní účet prodávajícího - kupující zaplatí bankovním převodem nebo složenkou. V tomto případě je objednávka vyřizována ze strany prodávajícího po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

- V hotovosti při osobním odběru na provozovně Degustační Enoteca Vindom, Smetanova 17, Brno 602 00.

 

5. Doba dodání zboží, vlastnické právo, nebezpečí škody na zboží

Dodací lhůta je kupujícímu sdělena v potvrzení jeho objednávky. Prodávající je zpravidla schopen většinu nabízeného zboží vyexpedovat do dvou pracovních dnů. Celková délka dodací lhůty je závislá na zvolených platebních podmínkách a způsobu doručení.

Prodávající využívá k dopravě zboží zpravidla Expresní přepravu kusových zásilek PPL.

V případě, že prodávající není schopen zajistit dodávku do jednoho týdne, spojí se s kupujícím, informuje jej o důvodech prodloužení lhůty dodávky a domluví se s kupujícím na způsob realizace dodávky.

Vlastnictví ke zboží přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Nebezpečí náhodné škody na zboží přechází na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci. V případě osobního odběru přechází nebezpečí náhodné škody na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od prodávajícího.

 

 

6. Způsob dodání

Prodávající využívá k dopravě zboží zpravidla Expresní přepravu kusových zásilek PPL, která zboží přiveze na místo určení. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Po předchozí domluvě je možné, aby se spolu strany dohodli na jiné přepravní službě.

Poštovné a balné je připočteno k ceně zboží a řídí se platnými cenovými tarify přepravní společnosti. Celková částka je zákazníkovi oznámena předem před vyřízením objednávky.

Po dohodě je možné ze strany prodávajícího v Brně a okolí zajistit dopravu vlastním rozvozem.

U velkých dodávek je doprava zboží řešena individuálně.

Osobní odběr zboží je možný na provozovně Degustační Enoteca Vindom, Smetanova 17, Brno 602 00 v běžné provozní době.

U objednávky nad 5.000 Kč je doprava zdarma.

 

 

7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele

Je-li kupující soukromá osoba (spotřebitel), má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit písemným odstoupením od smlouvy zaslaným prodávajícímu na adresu jeho sídla: MAMA Marketing, s. r. o., Smetanova 17, 602 00 Brno. K tomu může Účastník vyplnit a odeslat vzorový formulář umístěný na internetových stránkách prodávajícího. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být kompletní, nepoškozené, nepoužité a ve stavu, v jakém jej kupující převzal. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi zboží od prodávajícího.

V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, není prodávající povinen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Uplatní-li kupující - spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží). Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží. K vrácení platby nedojde nikdy dříve, než bude vráceno zboží.

Při vracení zboží nelze vracené zboží zasílat na dobírku, taková zásilka bude prodávajícím odmítnuta.

Kupující – spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy:

a)     o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b)    o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

c)     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d)    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e)     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

 

8. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujících probíhá v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující je oprávněn požádat o odstranění jeho osobních údajů z databáze prodávajícího.

 

 

9. Odpovědnost za vady, reklamace

Práva z vadného plnění jsou podrobně popsána v ust. § 2099 až 2112 občanského zákoníku, přičemž kupující potvrzuje, že byl se zněním těchto ustanovení seznámen.

Kupující je povinen ihned po převzetí zboží provést jeho prohlídku, zda nevykazuje zjevné vady. Vykazuje-li zboží zjevné vady, je kupující povinen nejpozději do tří dnů od převzetí zboží toto oznámit prodávajícímu.

Reklamované zboží je nutné reklamovat kompletní, včetně všech součástí a nejlépe v originálním obalu nebo v obalu, který bude odpovídající pro dané zboží tak, aby se zboží při dopravě nepoškodilo.

Reklamaci je třeba provést písemně, listinnou zásilkou zaslanou na adresu jeho sídla prodávajícího: MAMA Marketing, s. r. o., Smetanova 17, 602 00 Brno. V reklamaci je kupující povinen uvést, jak se reklamovaná vada projevuje (alespoň obecným popisem). K reklamaci je kupující povinen přiložit doklad o koupi zboží od prodávajícího.

V případě, že reklamace by byla neoprávněná, je Kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady vzniklé v důsledku neoprávněné reklamace.

Prodávající neodpovídá zejména za vady způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího, za vady, které byly způsobeny používáním zboží k jinému než obvyklému způsobu využití, za vady způsobené kupujícím či třetími osobami a za vady jejichž původ spočívá v okolnostech, jako jsou chemické či mechanické vlivy. Uznány mohu být pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve.

Reklamace bude vyřízena do 30 dní od jejího doručení prodávajícímu. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace je kupující povinen současně s písemnou reklamací doručit reklamované zboží do sídla prodávajícího.

 

 

 
Kontakt
Objednávky: 775740679
Velkoobchod: 775740679
rezervace@vindom.cz
Smetanova 17, Brno, 602 00
Otevírací doba
Pondělí - Pátek: 11- 21
Sobota: 15 - 21
Neděle: Zavřeno
Přihlásit k odběru novinek